Hinnasto & aineisto

DISCOVERY NETWORKS FINLAND OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT VUODELLE 2019

1. MAINOSAJAN MYYNTI

Discovery Networks Finland Oy (myöhemmin DNF) myy tasapuolisesti mainosaikaa kaikille mainostajille, mainos- ja mediatoimistoille ja muille yhteisöille, jotka sitoutuvat noudattamaan Suomen lain TV -mainonnalle asetettamia vaatimuksia ja DNF:n myyntiehtoja. Mainosaikaa ja -tilaa varattaessa on lisäksi ilmoitettava mainostettava tuote tai palvelu.

DNF pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää varattuja mainosaikoja tai peruuttaa tehtyjä aikavarauksia, esim. ohjelman peruuntuessa, siirtyessä tai muusta pakottavasta syystä. Mainostajille ilmoitetaan tällaisista muutoksista viipymättä.

2. OSTOTAVAT

Run By Station -kohderyhmäkaupassa ostetaan asiakkaalle sopivaa kohderyhmää ja spotit sijoitetaan DNF:n toimesta kampanjan ajanjaksolle kaikille sen operoimille kanaville. Kontaktitakuu myönnetään ostokohderyhmässä. Kohderyhmäkaupassa mainokset ajetaan kelluvasti koko kampanjajaksolla ja DNF vastaa niiden lopullisesta sijoittelusta ohjelmayhteyksiin.

Ohjelmaostamisessa valitaan halutut ohjelmat DNF:n ohjelmatarjonnasta. Ohjelmaostamisessa ohjelmat, esitysten lukumäärä ja esityspäivät sovitaan kampanjassa etukäteen. DNF määrittelee itse ohjelmaostamisen ostotapaan soveltuvat ohjelmat.

3. OSTOKOHDERYHMÄT 2019

Kohderyhmä000'CPP primeCPP off80/2070/3065/3560/4050/50
4+5266PrimeOffCPPCPPCPPCPPCPP
15-341324968591892.6854.9836.05817.2779.5
25-441383625383576.6552.4540.3528.2504
N25-44671616377568.2544.3532.35520.4496.5
Pop<501268611376564540.5528.75517493.5
Pop<601674593365547.4524.6513.2501.8479
25-542076575357531.4509.6498.7487.8466
M25-541062565345521499488477455
N25-541014577351531.8509.2497.9486.6464
45-641422403255373.4358.6351.2343.8329

4. VIIKKOINDEKSIT 2019

ViikkoIndeksi
1-480
5-13100
14-17105
18-22117
23-24115
25100
26-3180
32-35100
36-39117
40-44120
45-51100
5280

5. TV:N SPOTTIKERROINTAULUKKO

SekuntiaKerroinSekuntiaKerroin
50.3652.2
100.5702.3
150.7752.5
200.8802.7
250.9852.8
301903
351.2953.2
401.31003.3
451.51053.5
501.71103.7
551.81153.8
6021204

6. KONTAKTITAKUU

DNF myöntää kontaktitakuun ostetulle kohderyhmälle kaikissa kampanjoissa, joiden minimikontaktimäärä on  20 grp:tä/trptä. Takuu myönnetään vähintään 72 tuntia kestäviin kampanjoihin.

Mikäli kampanjan kokonaiskontaktitakuu ei täyty, mahdollinen alitus hyvitetään myöhempien kampanjoiden yhteydessä tai asiakkaan luvalla kampanjaa jatkamalla. 7 päivää tai sitä lyhyemmille kampanjoille korvataan takuun piirin kuuluvat kontaktit seuraavan kampanjan yhteydessä. Kampanjan jäädessä alle 1,0 grp:tä/trp:tä ei alituksia korvata. Kontaktitakuun alituksia ei myöskään hyvitetä rahassa.

7. HINNAT JA ALENNUKSET

DNF ja asiakas sopivat mainosajan myyntihinnasta tapauskohtaisesti.

Yhteistoimintapalkkio suoritetaan DNF:n hyväksymille tahoille, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä myyntiehtoja. Yhteistoimintapalkkio on mediatoimistoille 15 % ja laskutettaessa asiakasta suoraan 12 % (ennakkolaskutusalennus).

Mainostaja ja DNF voivat solmia yhteistyösopimuksen. Sopimusaika on 12 kuukautta. Katkomainonnan lisäksi erikoisratkaisut kerryttävät yhteistyösopimusta. Yhteistyösopimus koskee yhteistyösopimuksen solmineen asiakkaan vähintään 50 %:sesti omistamia yhtiöitä.

Itsepalvelukorvaus myönnetään myyntiehtojen ja hyvän kauppatavan mukaisesti suunnitelluista TV-mainoskampanjoista, kun kampanja on varattu, vahvistettu ja ajo-ohjeistettu. Itsepalvelukorvauksen määrä lasketaan 0,8 % kampanjan nettovolyymista. Korvaus raportoidaan ja maksetaan kvartaaleittain. Itsepalvelukriteerit tai itsepalvelukorvauksen ehdot voivat muuttua vuoden 2019 aikana. Tarkemmat tiedot toimintamallista on saatavilla DNF:n myynnistä.

8. KAMPANJAN VAHVISTAMINEN JA PERUUTTAMINEN

Kampanjavaraus on voimassa 10 arkipäivää, jos kampanjan aloitukseen on yli 30 päivää ja 5 arkipäivää, jos kampanja-aloitukseen on 30 päivää tai alle. Kampanjat on vahvistettava sähköisessä muodossa määräajan sisällä.

Mikäli mainostaja joutuu ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä peruuttamaan tai siirtämään jo vahvistetun mainoskampanjan tai osan siitä, DNF veloittaa peruutusmaksut, jotka lasketaan peruutettujen mainosesitysten nettoarvosta. Näissä tapauksissa vahvistetun sopimuksen purkamisesta veloitetaan 10 %:n peruutusmaksu. Mikäli vahvistetun kampanjan peruutus kuitenkin tapahtuu seitsemän (7) päivää tai alle ennen kampanjan alkua, peruutusmaksua veloitetaan 100 % kampanjan vahvistetusta nettoarvosta.

Mikäli erikoisratkaisukampanjoiden peruuttaminen tapahtuu kahta (2) kuukautta tai alle ennen aloitusta, peruutusmaksua veloitetaan 50 % kampanjan vahvistetusta nettoarvosta.

9. MAINOSAINEISTO JA SEN TOIMITUS

Mainostaja on vastuussa mainonnan sisällöstä. Mainoksissa on noudatettava lakeja, asetuksia, mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä sekä kuluttaja-asiamiehen ja muiden viranomaisten määräyksiä. DNF ei vastaa Mainostajaan tai kolmanteen osapuoleen nähden mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka Mainostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvat edellä mainittujen ehtojen rikkomisesta. Lääkemainokset tulee tarkistuttaa ennakkoon Lääketeollisuuden Lääkemainonnan tarkastusvaliokunnalta co. Lääketeollisuus Ry.

DNF:n kanavilla esitettävä mainosaineisto tulee olla toimitettuna siten, että toimituspäivän ja esityspäivän väliin jää vähintään yksi (1) arkipäivä. Poikkeuksena on kuitenkin Discovery Channel –kanava, jossa toimituspäivän ja esityspäivän väliin tulee jäädä kaksi (2) arkipäivää. Mainostaja vastaa siitä, että mainosaineisto vastaa DNF:n teknisiä ja muita vaatimuksia ja että mainosaineisto toimitetaan DNF:lle tässä sopimuksessa sovitulla tavalla.

10. MAKSUEHDOT

Maksuehto on 14 päivää netto laskutuspäivästä lukien. Viivästyskorko määräytyy viimeisimmän virallisen viivästyskorkoprosentin mukaan. Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.

11. VASTUU VAHINGOISTA

DNF:n tai mainostajan korvausvelvollisuus ei kata välillistä vahinkoa. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon vähentymisestä. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan koske myyntiehtojen kohtaan 12 perustuvaa vastuuta tai vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

DNF ei vastaa miltään osin sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta teknisestä tai muusta vastaavasta syystä aiheutuvista mahdollisista häiriöistä tai muusta virheestä mainoksen esittämisessä. DNF ei myöskään vastaa vahingoista, jotka ovat syntyneet DNF:n siirrettyä varattuja mainosaikoja tai peruutettua tehtyjä aikavarauksia myyntiehtojen kohdassa 1 kuvatuissa tilanteissa.

12. MAINOSAINEISTON OIKEUDET

Mainostaja vakuuttaa hankkineensa ja omistavansa kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, DNF:lle toimitettavaan mainosaineistoon ja sen sisältöön ja vakuuttaa, että sillä on kaikki oikeudet sopia mainosaineiston näiden myyntiehtojen mukaisesta käytöstä. Mainostaja myös vakuuttaa, että mainosaineisto on kaikin tavoin Suomen lain mukainen.

Mainostaja vastaa siitä, ettei toimitettu mainosaineisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ja siitä, että se on lainmukainen. Mainostaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan DNF:a, jos DNF:a vastaan esitetään väite siitä, että toimitettu mainosaineisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai että se on muutoin lainvastainen. Tämä edellyttää kuitenkin, että DNF viipymättä ilmoittaa kirjallisesti mainostajalle esitetystä väitteestä. DNF:lla on kuitenkin halutessaan oikeus osallistua puolustukseen tai ottaa puolustus kokonaan hoidettavakseen ilmoittamalla tästä mainostajalle.

Jos DNF:lla on aihe epäillä, että mainosaineisto ei täytä tämän kohdan mukaisia vaatimuksia, tai on sisällöltään suoraan DNF:n liiketoimintaa vahingoittavaa, DNF:lla on oikeus kieltäytyä mainosaineiston lähettämisestä.

13. YLIVOIMAINEN ESTE

Lukuun ottamatta näiden myyntiehtojen kohdassa 8 todettua, DNF tai mainostaja eivät vastaa vahingosta, joka johtuu osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolten ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon, ja jonka seurauksia ne eivät myöskään kohtuudella olisi voineet välttää tai voittaa.

14. MUUTA

Mainostaja vastaa itse mainosaineiston sisällöstä johtuvista velvoitteista, kuten esimerkiksi kilpailupalkinnosta, ja tästä aiheutuvista mahdollisista Suomen lain mukaisista veroista, kuten esimerkiksi arpajais- ja lahjaveroista.

Mainosaikaa ostanut asiakas ei ole oikeutettu myymään sitä edelleen tai siirtämään sitä kolmannelle osapuolelle.

Discovery Networks Finland Oy pitää itsellään oikeuden myyntiehtojen- ja hinnanmuutoksiin.